Du er her

Forældremyndighed, bopæl og samvær og nye regler pr. 1. oktober 2015, vedrørende såkaldt ’samværschikane’.

07-08-2015

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter alle i Statsforvaltningen, der indkalder forældrene til et vejledningsmøde, hvor man vil forsøge at opnå enighed mellem forældrene. Er forældrene uenige om samværet, vil Statsforvaltningen i sidste ende træffe afgørelse herom. En sådan afgørelse kan påklages til Ankestyrelsens Familieafdeling. 

Angår spørgsmålet derimod forældremyndighed og/eller bopæl, og forældrene ikke opnår enighed i Statsforvaltningen, vil sagen overgå til Retten, der herefter skal træffe en afgørelse. Under Rettens behandling af sagen, får hver forælder typisk beskikket en advokat til at føre sagen for sig. Forældrene vælger selv, hvilken advokat de ønsker. Det at man får en advokat beskikket, betyder at Statskassen betaler advokatens salær.

NYE REGLER PR. 1. OKTOBER 2015, VEDRØRENDE SÅKALDT ’SAMVÆRSCHIKANE’. 
Det følger af forældreansvarsloven, at et barns forbindelse til begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Det er forældrenes ansvar, at barnet har samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. 
I rigtig mange sager, formår – typisk bopælsforælderen – dog ikke at opretholde denne forpligtelse og udøver en eller anden form for samværschikane, således at barnet ikke har samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Det kan f.eks. ske ved, at bopælsforælderen nægter at udlevere barnet til samvær, påstår at barnet er sygt hver gang det skal på samvær eller ved at fremsætte direkte beskyldninger mod samværsforælderen som gør, at Statsforvaltningen vil nægte den anden forælder samvær, i hvert fald for en periode. Den største taber i dét spil er imidlertid børnene. 

Den 1. oktober 2015 træder nogle ændringer i forældreansvarsloven i kraft. Ændringerne har til formål at fremme begge forældres medvirken til, at barnet har kontakt med begge sine forældre og forringer samtidig bopælsforælderens mulighed for at udøve såkaldt samværschikane, altså forhindre – eller i hvert fald besværliggøre – den anden forælders adgang til at se barnet. 
Lovændringen indeholder flere initiativer, der har fokus på at optimere processen og tilskynde begge forældre til at samarbejde til bedste for deres børn. 

Dette sker ved:
- At der indføres mødepligt i Statsforvaltningen i sager vedrørende samvær, bopæl og forældremyndighed, så forældre ikke – uden gyldig grund – kan aflyse møder og dermed forhale sagen.
- At der indføres en frist for, hvornår Statsforvaltningen skal have truffet en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de tilfælde, hvor der ikke allerede er kontakt mellem barnet og den forælder det ikke bor hos.
- At midlertidige afgørelser om samvær, truffet under en forældremyndigheds- eller bopælssag, automatisk bliver endelige, så spørgsmålet om samvær ikke skal starte forfra, når sagen om forældremyndighed og/eller bopæl er slut. 
- At samvær som ikke kan gennemføres, og hvor dette ikke skyldes samværsforælderens forhold, automatisk udløser erstatningssamvær. 
- At Statsforvaltningen kan fastsætte barnets ret til ferie med begge forældre, så samvær ikke forhindres på grund af chikanøs ferieafholdelse. 
Det skal understreges, at ovennævnte initiativer er rettet mod de sager, hvor et barn uden påviselig grund mister kontakten med den anden forælder. Det er således fortsat det helt grundlæggende princip, at afgørelser om samvær ALTID skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.