Du er her

Gammel gæld, forældelse mv.

10-10-2012

SPØRGSMÅL
Jeg gik for 3 år siden ned med et firma. Jeg drev firmaet i personligt regi, men der blev aldrig indledt nogen konkursbehandling. Jeg blev dengang opfordret til at stoppe alle betalingerne til min gæld (også private gældsposter, som alene var forbrugslån mv.). Jeg modtager jævnligt rykkere, indkaldelse til fogedretten mv. fra flere af kreditorerne. Er gælden ikke snart forældet, eller hvordan forholder det sig?

SVAR
Der gælder forskellige forældelsesfrister for forskellige former for gæld, som jeg vil komme nærmere ind på i det følgende:

Forældelsesfrister:
1. Det er den nye forældelseslovs hovedregel, at alle krav forældes på 3 år fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt (typisk fra fakturadato). 
Hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

2. Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold.
Hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil. 

3. Der gælder en 10-årig frist 1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen, 2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller 3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Der gælder også en 10-årig frist for fordringer i henhold til pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter

4. Under alle omstændigheder gælder der en absolut frist på 10 år – også for krav der er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet (f.eks. på grund af manglende kendskab til fordringen eller skyldneren)

Afbrydelse af forældelse
Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse (f.eks. underskrift på skylderkendelse el. lign), eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.
Efter tidligere forældelsesregler kunne der også ske afbrydelse ved en påmindelse om gælden. Efter de nye regler kan en påmindelse eller rykkerskrivelse ikke afbryde forældelsen, men er der sendt påmindelse før 2008 på et krav fra før 2008, afbrydes forældelsen ved denne påmindelse, således at der løber en ny frist beregnet efter den nye lov.
Afbrydelsen af forældelsen medfører, at der som hovedregel løber en ny frist efter reglerne anført ovenfor.

*****
Som du kan se, kan jeg ikke sige, om din konkrete gæld er forældet eller ej. Gæld der stammer fra simple fakturakrav og lign. og for hvilket kreditor ikke har opnået dom (eller påtegning på betalingspåkrav) er dog sandsynligvis forældet. Gæld, for hvilket du har underskrevet et gældsbevis – eksempelvis banklån mv. – er derimod ikke forældet endnu. 

Jeg vil under alle omstændigheder råde dig til at få gennemgået din økonomi og din gæld, samt mulighederne for en eventuel gældssanering eller akkordering af gælden (det der ikke evt. er bortfaldet ved forældelse) og vil opfordre dig til at kontakte en advokat herom. 

/Trine Høgedal