Du er her

Hævd

13-05-2013

SPØRGSMÅL
Vi har et sommerhus, som ligger ca. 1 km fra vandet. Da vi købte sommerhuset for 25 år siden, gik der en sti fra sommerhuset - over naboens mark - ned til vandet, som vi siden dengang har gjort flittig brug af. Naboen har aldrig haft nogen problemer med, at vi har benyttet denne sti. 

Nu er naboejendommen så til salg og vi talte med et hold interesserede købere, som gav udtryk for, at hvis de købte ejendommen, ville de ikke have at vi benyttede stien. Kan de godt forhindre os i det? 

SVAR
Først og fremmest vil jeg opfordre jer til at slå op i Tingbogen og se om den færdselsret I har gjort brug af, eventuelt skulle være tinglyst på naboejendommen. Hvis dét er tilfældet, er den til enhver tid værende ejer af naboejendommen som udgangspunkt bundet heraf. 

Hvis færdselsretten derimod ikke er tinglyst, er spørgsmålet om I har vundet hævd over den færdselsret, I har gjort brug af.

For at vinde hævd skal følgende betingelser være opfyldt:

• Brugen af stien skal have været retsstridig. I må altså ikke have lavet nogen aftale med naboen om det. 
• Såfremt den udøvede råden er synbar og i øvrigt fremtræder åbenbar for naboen, skal den retsstridige brug vedvarende have fundet sted i mindst 20 år
• Er stien ikke synlig, kræves derimod at den retsstridige brug har fundet sted i mindst 40 år (også kaldet alderstidshævd)

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, har I som udgangspunkt en hævdvunden ret til at færdes ad stien.  

For at den vundne hævd skal være gyldig overfor en senere (godtroende) erhverver af naboejendommen, skal færdselsretten være tinglyst. Tinglysning kan ske ved, at der f.eks. udarbejdes en deklaration om færdselsretten som, med naboens samtykke, tinglyses på naboejendommen. Det er jo muligt, at jeres nuværende nabo er med på sådan en løsning. 

Hvorvidt det er jer, eller naboen, der skal anlægge en sådan sag, afhænger dels af naboens gode eller onde tro omkring forholdene og dels af de faktiske omstændigheder omkring stien, herunder indretning, synlighed, brug mv., som jeg ikke kan udtale mig nærmere om uden at have set de faktiske forhold. 

Under alle omstændigheder er det en god ide at kontakte en advokat, som kan rådgive om jeres retsstilling i det konkrete tilfælde og herunder rådgive jer nærmere om hvilke tiltag der skal iværksættes samt påse at nogle formelle tidsfrister bliver overholdt.