Du er her

Kompensationsbeløb til kreditor ved forsinket betaling

13-03-2013

SPØRGSMÅL
Jeg har modtaget en rykker fra et firma som jeg skylder penge. På rykkeren er medtaget et beløb på 310 kr. som ”kompensation”. Der er samtidig et rykkergebyr på 100 kr. Beløbet jeg skylder (hovedstolen) udgør 8000 kr. Jeg forstår ikke hvad beløbet på de 310 kr. er og hvorfor de opkræves? Er det overhovedet lovligt?

SVAR
Folketinget har vedtaget en ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkost-ninger i anledning af forsinket betaling.

Med ændringen er der indført en adgang til i erhvervsforhold (ikke forbrugerforhold) at op-kræve et fast kompensationsbeløb på kr. 310,00. 

Kompensationsbeløbet er alene betinget af, at der skal være indtrådt betalingsmisligholdelse og der stilles i princippet ikke krav om en forudgående rykkerskrivelse forud for opkrævning af beløbet. 

Kompensationsbeløbet påvirker i øvrigt ikke kreditors krav på rykker- og inkassogebyrer samt udenretlige inddrivelsesomkostninger, hvorfor beløbet skal lægges oveni i disse beløb. 

Angående løbende gældsforhold:
Hvis debitor har været i restance med ydelsen for én måned, og herefter kommer i restance med endnu en måneds ydelse, kan der alene opkræves ét kompensationsbeløb for den sam-menhængende restance.

Betaler skyldner derimod forholdet ajour inklusive det opkrævede faste kompensationsbeløb, og opstår der herefter på ny restance, vil kreditor være berettiget til at opkræve et nyt fast kompensationsbeløb i anledning af den senere opståede restance.

Adgangen til at opkræve det faste kompensationsbeløb gælder alene fordringer der er forfal-den efter 1. marts 2013 og gælder alene hvis du, som debitor er erhvervsdrivende (og handler indenfor sit erhverv)

-----
Hvis firmaets tilgodehavende hos dig er forfaldet efter den 1. marts 2013 og du i øvrigt er erhvervsdrivende og har handlet indenfor dit erhverv, er du altså forpligtet til også at betale de 310 kr. som kompensation for at betale for sent. 

Er fordringen derimod forfaldet inden den 1. marts 2013 og/eller du har handlet som forbru-ger (privatperson), er du altså ikke forpligtet til at betale de 310 kr.