Du er her

Skifte af dødsbo

16-01-2014

Når en person dør, skal boet efter denne skiftes, det vil sige det skal gøres op. Dette sker via Skifteret-ten, som automatisk får besked om dødsfaldet. Når Skifteretten får besked om, at en person er afgået ved døden, påser Skifteretten om afdøde efterlader sig børn eller ægtefælle, om afdøde har oprettet testamente mv. 

Der indkaldes herefter til et møde i Skifteretten, hvor der skal tages stilling til hvordan boet skal skif-tes. Indtil mødet i Skifteretten må der ikke rådes over afdødes midler. 

Der er følgende måder et dødsbo kan skiftes på:

Boudlæg
Hvis dødsboet består af meget få midler, kan aktiverne udleveres til de nærmeste efterladte med det samme, altså uden en egentlig bobehandling. Boudlæg sker, hvis boets aktiver, fratrukket rimelige udgifter til begravelse, omkostninger ved boets behandling og gæld sikret ved pant, ikke overstiger kr. 40.000 (2013-niveau). Den der får boet udleveret, har pligt til at betale for begravelse, retsafgift og evt. andre udgifter ved bobehandlingen. Den der får boets midler hæfter ikke for afdødes gæld i øvrigt. 

Ægtefælleudlæg
Hvis afdøde var gift, og ægteparrets samlede formue er under kr. 690.000 (2013-niveau), har den ef-terladte ægtefælle ret til at overtage hele boet. Det betyder at den afdødes (øvrige) arvinger ikke får noget. Når den efterladte ægtefælle selv afgår ved døden, vil halvdelen af dennes dødsbo dog (som hovedregel) tilfalde arvingerne til den førstafdøde ægtefælle.

Ved ægtefælleudlæg hæfter den efterladte ægtefælle for afdødes eventuelle gæld. For at finde evt. kreditorer, indrykkes en bekendtgørelse i Statstidende, hvorefter evt. krav mod afdøde skal anmeldes indenfor 8 uger. Anmeldes krav ikke indenfor denne frist, bortfalder kravet. 

Uskiftet bo
Hvis afdøde var gift og ægteparret havde formuefællesskab og/eller skilsmissesæreje, har den efterlad-te mulighed for at sidde i uskiftet bo med parrets fællesbørn og/eller afdødes særbørn, såfremt særbør-nene samtykker heri. At sidde i uskiftet bo betyder, at man udskyder betalingen af arven, så den efter-levende ægtefælle overtager retten til hele dødsboet.

Privat skifte
Ved privat skifte står arvingerne selv for bodelingen, dog ofte med hjælp fra en advokat.  
Det er et krav, at alle arvingerne er enige om at boet behandles som privat skifte, ligesom det er et krav, at boets aktiver forventes at overstige passiverne – så der er penge tilbage efter opgørelsen. Ved privat skifte vedgår arvingerne ikke arv og gæld. Hvis arvingerne venter med at dele dødsboets aktiver, indtil en eventuel gæld er betalt, hæfter arvingerne ikke for gælden. Er der ikke penge nok til at betale udgifterne/gælden, udleveres boet til bobestyrerbehandling.  

Bobestyrerbehandling
Boet udleveres til bobestyrerbehandling, hvis betingelserne for privat skifte ikke er opfyldt, altså hvis arvingerne ikke er enige eller hvis der er flere passiver end aktiver i boet. Bobestyreren vil ofte være en advokat udpeget af Skifteretten eller udpeget af afdøde i sit testamente. Bobestyreren træffer alle afgørelser vedrørende bobehandlingen. Alle væsentlige beslutninger skal dog forelægges arvingerne, inden der træffes en afgørelse.
-----
Det kræver sit, at varetage boets behandling. Der skal indleveres åbningsstatus og senere boopgørelse, hvori der foretages afstemning. Disse skal godkendes af Skat og Skifteretten. Jeg vil anbefale, at man som arving søger advokatbistand til opgaven. Arvingerne bliver ofte overraskede over, hvilket arbejde der faktisk er forbundet med et dødsbo, så de til sidst mister overblikket. Kontaktes advokaten først senere i processen, vil det ofte kræve ekstra tid og arbejde at rydde op i boet. 

Det kan derfor være en god ide at kontakte din advokat med det samme dødsfaldet er indtruffet. Ad-vokaten vil herefter bistå dig/jer gennem hele processen og du slipper selv for at holde styr på det hele.