Du er her

Værgemål

12-09-2012

SPØRGSMÅL
Min mor er dement og kan ikke længere selv overskue sin økonomi, hvad kan vi gøre? Jeg bryder mig ikke om, at hun bliver umyndiggjort. Kan man undgå dette?

SVAR
Først og fremmest er der ikke længere noget der hedder en egentlig umyndiggørelse. Tidligere blev man altid umyndiggjort, hvis man kom under værgemål, men det gør man ikke længere. Der er i stedet mulighed for, at man får frataget den retlige handleevne, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. 
-----
Din mor kan eventuelt tages under økonomisk værgemål, hvor hun får beskikket en værge til at varetage hendes økonomi og eventuelle formue. Det sker ved en anmodning til Statsforvaltningen herom. Din mor kan herefter få beskikket en pårørende, en af Statsforvaltningens faste værger eller evt. en af de pårørende valgt person, til at varetage din moders økonomiske anliggender.

Almindeligt økonomisk værgemål
Hvis personen – som oftest – ikke selv kan søge om værgemål, er der visse betingelser for iværksættelse af et sådan værgemål, nemlig:
• Personen skal have en sindssygdom (herunder svær demens), være psykisk udviklingshæmmet eller have anden form for alvorligt svækket helbred.
• Dette skal gøre, at den pågældende ikke kan træffe beslutninger.
• Personen skal have behov for en værge. Det er nemlig ikke alle, der opfylder ovennævnte betingelser, der har behov for en værge.

Hvis personen selv søger om at få en værge, er betingelserne for at iværksætte et værgemål ikke helt så strenge.

Det økonomiske værgemål indebærer en hjælp til økonomiske anliggender, ligesom værgemålet kan begrænses til at angå bestemte økonomiske forhold, f.eks. bestemte aktiver eller anliggender. Værgemålet kan endvidere tidsbegrænses, hvis tilstanden er midlertidig, eller hvis der af andre grunde er særlig anledning hertil.

Hvis ændrede forhold giver anledning til det, skal en afgørelse om værgemål ændres til et mindre eller mere indgribende værgemål. Værgemål skal desuden ophæves, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt

Værgens opgaver
Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for, og handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter. Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Værgens adgang til at handle er ikke ubegrænset, idet der er dispositioner, som værgen skal have Statsforvaltningens forudgående godkendelse af. Statsforvaltningen fører tilsyn med værgen, hvorfor værgen desuden skal aflægge et årligt regnskab over personens økonomi.

Økonomisk samværgemål
Endelig er der en særlig form for værgemål, som kaldes økonomisk samværgemål. Det skal man også selv søge om. Betingelserne for at iværksætte et økonomisk samværgemål er de mindst strenge. Til gengæld forudsætter et økonomisk samværgemål, at personen fungerer så godt, at den pågældende kan samarbejde med sin samværge om økonomien. Derfor fører statsforvaltningen heller ikke tilsyn med samværgemål.

Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen er dig gerne behjælpelig med ansøgningen til Statsforvaltningen om beskikkelse af en værge for din moder, ligesom vi evt. kan beskikkes som værge for din moder eller i øvrigt besvare eventuelle uddybende spørgsmål til ovenstående.

/Trine Høgedal